Bilebändi Glitterbeen:n asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ: Bilebändi Glitterbee
YHTEYSHENKILÖ:  Antti Ranta-Muotio,  anttirantamuotio@gmail.com tai puh: 040-5286221

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterin tietoja käsittelee vain bändikeikan kannalta oleellinen rekisterinpitäjän henkilökunnan edustaja. Henkilötietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA KÄSITTELYN PERUSTE

Tietoja kerätään ja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
– bändikeikan suunnitteluun ja mahdollistamiseen
– laskutukseen ja perintään
– palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien käsittelyyn
– markkinointi-, informointi- ja muistutustarkoituksiin

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan:

-yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
-työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue, jos firmakeikka
-työnantajayritystä koskevat tiedot

MISTÄ TIEDOT SAADAAN? 

Käsiteltävät tiedot saadaan asiakkaalta itseltään hänen tehdessä keikkavarausta.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

Tietoja säilytetään niin kauan, kun se on liiketoiminnan kautta perusteltua. Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, ks. Rekisteröidyn oikeudet.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

– Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä rekisterissä, mikäli oikeuksia pyytävä henkilö pystytään luotettavasti tunnistamaan rekisteröidyksi. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on.

– Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja

– Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua (”oikeus tulla unohdetuksi”). Henkilötiedot poistetaan rekisteristä mm., kun a. Henkilötietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta b. Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa (mikäli suostumus on pyydetty) c. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti d. Rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

– Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

– Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilötietoja koskevat pyynnöt ohjataan rekisterinpitäjälle. Katso rekisterinpitäjän yhteystiedot.